COMMITTEES

COMMITTEES

                                                                                                                              


COMMITTEES


Noida College of Physical Education
IQAC
Dr. Pratibha Gupta

Dr. Ashutosh Rai

Research Committee
Dr. Ashutosh Rai
Dr. Praveen Kumar
Grievance Redressal Cell
Dr. Sapna Sah

Dr. Manoj


Admission Committee
Mrs. Poonam Bhardwaj
Mrs. Yashoda Saini
Mr. Vipin Kumar

Alumni Cell
Dr. Sapna Sah
Dr. Praveen
Academic Committee
Mrs. Monika Sharma
Dr.  Pankaj Singh
Placement Cell
Dr. Vineeta Rana
Mrs. Yashoda Saini
SC / ST Committee
Mr. Dushyant Rana
Mr.Dataram
Discipline
Mrs. Poonam Bhardwaj
Mr. Manoj
Cultural Activities
Dr. Rumi Gupta
Mrs. Kanak Rana
Student Welfare
Dr. Sapna Sah
Dr.Pankaj
Sports Committee
Dr. Manoj
Dr. Rakesh
Anti-Ragging
Dr. Pramod
Mrs. Kanak Rana